ระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ประการ

ระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ประการ

ระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ดังนี้

  1. โรงไฟฟ้า เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า โรงไฟฟ้ามีหลายประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม ฯลฯ โรงไฟฟ้าจะผลิตไฟฟ้าแรงดันต่ำ

  1. หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำจากโรงไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้าแรงดันสูง เพื่อลดสูญเสียพลังงานไฟฟ้าระหว่างการส่งจ่าย

  1. สถานีไฟฟ้าย่อย ทำหน้าที่รับไฟฟ้าแรงดันสูงจากหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง แปลงไฟฟ้าแรงดันสูงให้เป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำ

  1. ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทำหน้าที่ส่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้าประกอบด้วยเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำ และแผงเมนไฟฟ้า

การทำงานของระบบไฟฟ้าตามภาพ

  1. โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าแรงดันต่ำ
  1. ไฟฟ้าแรงดันต่ำจากโรงไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านสายไฟฟ้าไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง
  1. หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำให้เป็นไฟฟ้าแรงดันสูง
  1. ไฟฟ้าแรงดันสูงจากหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงจะถูกส่งผ่านสายไฟฟ้าแรงดันสูงไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย
  1. สถานีไฟฟ้าย่อยแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงให้เป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำ
  1. ไฟฟ้าแรงดันต่ำจากสถานีไฟฟ้าย่อยจะถูกส่งผ่านสายไฟฟ้าแรงดันต่ำไปยังระบบจำหน่ายไฟฟ้า
  1. ระบบจำหน่ายไฟฟ้าส่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ในภาพแสดงระบบไฟฟ้า 1 เฟส ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนทั่วไป ระบบไฟฟ้า 1 เฟสมีสายไฟฟ้า 2 เส้น ได้แก่ สายไฟฟ้าร้อน (Line) และสายไฟฟ้ากราวด์ (Ground)
  • หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงมีหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้า AC จาก 220 โวลต์ เป็น 230 โวลต์
  • สถานีไฟฟ้าย่อยมีหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำหลายตัว หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำแต่ละตัวจะแปลงแรงดันไฟฟ้า AC จาก 230 โวลต์ เป็น 220 โวลต์
  • ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีแผงเมนไฟฟ้า แผงเมนไฟฟ้ามีเซอร์กิตเบรกเกอร์หลายตัว เซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละตัวจะควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ไหลไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัว

สรุป

ระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่ซับซ้อน แต่หลักการทำงานของระบบไฟฟ้าสามารถเข้าใจได้ง่าย ระบบไฟฟ้ามีหน้าที่ส่งจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า โดยผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ การผลิตไฟฟ้า การแปลงแรงดันไฟฟ้า การส่งจ่ายไฟฟ้า และการจำหน่ายไฟฟ้า

คำศัพท์เพิ่มเติม

  • กระแสไฟฟ้า คือ การไหลของประจุไฟฟ้า

  • แรงดันไฟฟ้า คือ แรงที่กระทำต่อประจุไฟฟ้า

  • กำลังไฟฟ้า คือ อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า

  • หน่วยวัดไฟฟ้า

  • โวลต์ (V) เป็นหน่วยวัดแรงดันไฟฟ้า

  • แอมแปร์ (A) เป็นหน่วยวัดกระแสไฟฟ้า

  • วัตต์ (W) เป็นหน่วยวัดกำลังไฟฟ้า

  • กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) เป็นหน่วยวัดพลังงานไฟฟ้า

แหล่งข้อมูล